Character Designer: Akira Toriyama, K Suke Fujishima, Nobuhiro Watsuki, Ken'ichi Sonoda, Satoshi Kon, Akemi Takada, Tetsuya Nomura, Nobuteru y KI, Marc Caro, Yoshiyuki Sadamoto, Jose Luis Munuera, Akio Sugino, Kazuto Nakazawa

.

Character Designer

.

Character Designer: Akira Toriyama K Suke Fujishima Nobuhiro Watsuki Ken'ichi Sonoda Satoshi Kon Akemi Takada Tetsuya Nomura Nobuteru y KI Marc Caro Yoshiyuki Sadamoto Jose Luis Munuera Akio Sugino Kazuto Nakazawa

.