PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì

[KINDLE] ❅ کبریت خیس By عباس صفاری – Kdglass.co.uk و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که شاعران خوب کم‌اند ص[KINDLE] کبریت خیس By عباس صفاری Kdglass.co.uk و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که.

شاعران خوب کم‌اند ص و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که شاعران خوب کم‌اند صفا?.

کبریت kindle خیس epub کبریت خیس eBookشاعران خوب کم‌اند ص و «کم‌ترین‌ها» را نه بخاطر تواضع چرا که وضعی در برابر خود نمی‌بینم بل به خاطر این گفتم که شاعران خوب کم‌اند صفا?.

PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì عباس صفاری متولد ۱۳۳۰ در یزد شاعر ایرانی است مجموعه شعر او به نام دوربین قدیمی در سال ۱۳۸۲ از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد شعرترانه «خسته» از فرهاد مهراد نیز سروده صفاری است او در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به همراه بهروز شیدا و حسین نوش‌آذر سردبیری فصل‌نامه فرهنگی هنری سنگ را به عهده داشت او در حال حاضر در لس‌آنجلس زندگی می‌کندکتابدر ملتقای دست و سیب مجموعه شعر ۱۹۹۲ ۱۹۸۸، نشر کار.

10 Comments on "PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì"

 • Ahmad Sharabiani

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookKebrite Khis Abbas Safariتاریخ نخستین خوانش سی ام ماه آوریل سال 2006 میلادیعنوان کبریت خیس مجموعه شعر سالهای 1381 تا 1383؛ شاعر عباس صفاری؛ تهران، مروارید، 1384؛ در 139 ص؛ چاپ دیگر 1387؛ در 150 ص؛ شابک 9789648838053؛ چاپ چهارم 1388؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی سده 21 م آسمانو هرچه آبی دیگراگر چشمان تو نیست رنگ هدر رفته است بر بوم ِ روزهای حرام شدهچه رنگ‌ها که هدر رفتندو تو نشدندشاعر عباس صفاریا شربیانی


 • Masoud Irannejad

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookنظممحشرتر از این نمی شودمُرده ی خود را با خیال راحتبه اداره ی اموات بسپارید ،مرده شور هم که نباشدمرده ها خودشاننوبت را رعایت می کننددر سایه درخت های غسالخانهفاصله ای سپید خواهید داشتُآنرا می توانید با یک سیگار وهمهمه ی گنجشکها پر کنیداما جیک جیک شادمانه ی آنها را جدی نگیرید گنجشکها فقط یک نُت بلدندآنرا هم برای دل خودشان می خوانندرفتار غریب آنهاهیچ ربطی


 • Tandis Toofanian

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookاز هزاران زنی که فردا پیاده می شوند از قطاریکی زیباو مابقی مسافرند


 • ZaRi

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookلازم نیست دنیا دیده باشدهمین که تو را خوب ببینددنیایی را دیده استاز میلیون ها سنگ همرنگکه در بستر رودخانه بر هم می غلتندفقط سنگی که نگاه ما بر آن می افتدزیبا می شودتلفن را بردارشماره اش را بگیرو ماموریت کشف خود رادر شلوغ ترین ایستگاه شهربه او واگذار کناز هزاران زنی که فرداپیاده می شوند از قطاریکی زیباو مابقی مسافرند


 • mitra

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookدنيا كوچكتر از آن استكه گم شده اي را در آن يافته باشيهيچ كس اينجا گم نمي شودآدمها به همان خونسردي كه آمده اندچمدانشان را مي بندندو ناپديد مي شونديكي در مهيكي در غباريكي در بارانيكي در بادو بي رحم ترينشان در برفآنچه به جا مي ماندرد پايي استو خاطره اي كه هر از گاهپس مي زند مثل نسيم سحرپرده هاي اتاقت را


 • Hodove

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookدنیا کوچک تر از آن است که گم شده ای را در آن یافته باشیهیچکس اینجا گم نمی شودآدمها به همان خونسردی که آمده اند چمدانشان را می بندندو ناپدید می شوند یکی در مه یکی در غباریکی در باران یکی در باد و بی رحم ترینشان در برفآنچه بر جا می ماند رد پایی است و خاطره ای که هر از گاه پس می زند مثل نسیم سحر پرده های اتاقت


 • Gypsy

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookتجربه اولم از عباس صفاری خیلی ناب بود نمدونم سه بدم یا چار کلی سطر پراکنده ازش یادداشت برداشتم که ریویوم خیلی طولانی می‌شه بنویسم‌شون فقط یک روز رو هم گذاشتم کانال‌مون آقای زیپ و خانم ایگرگ رو می‌ذارمخانم زیگزاگ فروشنده‌ی


 • Saman

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookمی‌آیی و می‌رَویرنگ‌هامُدهاو مُدل‌ها راکوتاه وُ بلندتند وُ ملایم وُ سنگینپا به پای فصولمی‌آوری و می‌بَریدیگر چه باشی چه نباشیتنها کتا


 • Shabnam

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookدر انتظار جه نشسته ایزمان علف خرس نیست عزیزمهر ثانیه حرام شده اش را باید حساب پس بدهیحواست نباشدهمین ساعت لکنته دیواریبه نیش عقربه های تیزش اشتیاق مرابه اجزای موریانه پسند تجزیه می کندو جشم هایت را می بردمانند دو تمبر باطل شده قدیمیدر البومی کپک زده بجسباندنگو کسی به فکرت نیستو نامت را دنیا از یاد برده استشاید دنیاتویی و من و نام ما مهم نیست در جریده عالم با حروف درشت جاپ شودهمین که جانانه بر لبی جاری شودتا ابدیت خواهد رفتصفحه96


 • Azy

  PaperbackÚ کبریت خیس PDF EPUB ì کبریت kindle, خیس epub, کبریت خیس eBookنگو کسی به فکرت نیستو نامت را دنیا از یاد برده استشاید دنیاتویی و منو نام ما مهم نیست در جریده عالمبا حروف درشت جاپ شودهمین که جانانه بر لبی جاری شودتا ابدیت خواهد رفت


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *