شرح سودی بر حافظ PDF ✓ شرح سودی ↠ Epub kdglasscouk

❴PDF / Epub❵ ☉ شرح سودی بر حافظ Author احمد سودی بوسنوی – Kdglass.co.uk احمد سودی بوسنویبوسنی و هرزگوین فعلیدرگذشت سال ۱۰۰۰ ه‍ ق، نویسنده ی همین شرح چهار جلدی بر دیوان حافظ است گاه دPDF Epub شرح سودی بر حافظ Author احمد سودی بوسنوی Kdglasscouk احمد سودی بوسنویبوسنی و هرزگوین فعلیدرگذشت سال ۱۰۰۰ ه‍ ق، نویسنده ی همین شرح چهار جلدی بر د

یوان حافظ است گاه د احمد سودی بوسنویبوسنی و هرزگوین فعلیدرگذشت سال ۱۰۰۰ ه‍ ق، نویسنده ی همین شرح چهار جلدی بر دیوان حافظ است گاه در منابع به اشتباه «محمد سودی» ?

شرح pdf سودی free بر ebok حافظ pdf شرح سودی kindle شرح سودی بر حافظ eBookیوان حافظ است گاه د احمد سودی بوسنویبوسنی و هرزگوین فعلیدرگذشت سال ۱۰۰۰ ه‍ ق، نویسنده ی همین شرح چهار جلدی بر دیوان حافظ است گاه در منابع به اشتباه «محمد سودی» ?

2 Comments on "شرح سودی بر حافظ PDF ✓ شرح سودی ↠ Epub kdglasscouk"

  • Ahmad Sharabiani

    شرح سودی بر حافظ PDF ✓ شرح سودی ↠ Epub kdglasscouk شرح pdf, سودی free, بر ebok, حافظ pdf, شرح سودی kindle, شرح سودی بر حافظ eBookسمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانندبه فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بر بندند، ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانندبه عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانندسرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانندز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند، ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خواننددوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز ف


  • Sousan Raie

    شرح سودی بر حافظ PDF ✓ شرح سودی ↠ Epub kdglasscouk شرح pdf, سودی free, بر ebok, حافظ pdf, شرح سودی kindle, شرح سودی بر حافظ eBookکتابی که غزلیات حافظ را بسیار ابتدایی و در حد مرتب کردن اجزای جمله توضیح داده استتقریبا تمام انچه در این شرح موجود است، خرمشاهی در کتاب حافظ نامه مفصل تر و علمی تر توضیح داده است


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *